પ્રાથમીક શાળાના શિક્ષકો દ્વારા શાળા સમય દરમિયાન મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ દ્વારકા નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર 

પ્રાથમીક શાળાના શિક્ષકો દ્વારા શાળા સમય દરમિયાન મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ દ્વારકા નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર મોબાઈલ ફોન પર

Read more

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા ક્ષેત્રીય કર્મચારીની તપાસ બાબત

દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ફરજ બજાવતા ક્ષેત્રીય કર્મચારીની તપાસ બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર

Read more