Commisioner shree shalao ni kacheri gandhinagar

કમિશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરી,ગુ.રા.ગાંધીનગર એ.ટી. ડી અને ફાઈન આર્ટ્સ પ્રવેશ અંગેની જાહેરાત વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ અરજી કરવાની તારીખ ૧૫/૦૬/૨૦૧૮ થી ૨૪/૦૬/૨૦૧૮ ATD

Read more

Staf Nurse Varg 3 ni bharti angeni jaherat

સ્ટાફનર્સ વર્ગ 3 ની ૧૪૬૬ જગ્યા માટેની ભરતી અંગેની જાહેરાત જાહેરાત ક્રમાંક ૨૦૧૮૧૯/૧ અરજી કરવાનો સમયગાળો ૦૯-૦૬-૨૦૧૮ થી ૨૧/૦૬/૨૦૧૮ Click

Read more

Gujarat Jaher Seva Ayog

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વિવિધ જગ્યા માટેની જાહેરાત તા.૧૬/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૦૨/૦૫/૨૦૧૮ સુધી ઓનલાઇન અરજી કરી

Read more

Gujarat Forensic Science University

ગુજરાત ફોરેન્સિક સાયન્સ યુનિવર્સિટી ,ગાંધીનગર ને સીસીસી પરિક્ષાકેન્દ્રની માન્યતા ગાંધીનગર, બનાસકાંઠા અરવલ્લી જિલ્લાના સરકારી કર્મચારી માટે રજીસ્ટ્રેશન ની પ્રક્રિયા તા.૧૧/૪/૨૦૧૮

Read more