Prathmik shixan niyamak ni kacheri

Share this:

પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકની કચેરી

ઓનલાઇન પદ્ધતિ દ્વારા જિલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિમાં પ્રાથમિક શિક્ષક/વિદ્યાસહાયક ની આંતરિક બદલી અંગેની જાહેરાત વર્ષ :૨૦૧૮

અગાઉ અરજી કરેલ હોય (તા.૨૯/૦૯/૨૦૧૭ થી ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ દરમ્યાન) તેણે પણ નવેસરથી અરજી કરવાની રહેશે

ઓનલાઇન અરજી કરવાનો સમયગાળો : ૧૧/૦૬/૨૦૧૮ થી ૧૩/૦૬/૨૦૧૮

Online Apply

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.