2006 પછીના દરેક ગુજરાત ના કર્મચારી કે જે વિદ્યા સહાયક કે કોઈ પણ ડિપાર્ટમેન્ટ ના હોય તેમને નોકરી ના 5 વર્ષ ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ માટે ગણાશે.. As per RTI….

Share this:

Leave a Reply

Your email address will not be published.