સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી બી.એડ પ્રવેશ જાહેરાત વર્ષ 2018–19

Share this:

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી બી.એડ પ્રવેશ જાહેરાત વર્ષ 2018–19

Saurashtra University – B. Ed Admission 2018-19

Organization Name: Saurashtra University

Course Name: B.Ed

Website:  www.saedu.in

Saurashtra University B. Ed Admission Important Dates:

Starting Date for Admission: 19-03-2018

Last Date for Admission:20-04-2017

Entrance Exam Date:29-05-2018

Important Links:

બી.એડ પ્રવેશ જાહેરાત

MORE DETAILS

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.