રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના ૧૯૮૧  અન્વયે બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત લેટેસ્ટ

Share this:

રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ માટે જૂથ વીમા યોજના ૧૯૮૧  અન્વયે તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ના સમયગાળા માટેના બચત ફાળાની ચુકવણી બાબત નાણાં વિભાગનો લેટેસ્ટ પરિપત્ર

Juth vima

Leave a Reply

Your email address will not be published.