પ્રાથમીક શાળાના શિક્ષકો દ્વારા શાળા સમય દરમિયાન મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ દ્વારકા નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર 

Share this:

પ્રાથમીક શાળાના શિક્ષકો દ્વારા શાળા સમય દરમિયાન મોબાઈલ ફોનના ઉપયોગ કરવા પર પ્રતિબંધ દ્વારકા નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર

મોબાઈલ ફોન પર પ્રતિબંધ

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published.